Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Việt Hà
Nguyễn Thị Việt Hà

Hiệu phó

Nguyễn Thị Bích Lan
Nguyễn Thị Bích Lan
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Trường Mầm non Liên Cơ